"Aqrolizinq" ASC təchizat bazalarındakı mövcud texnika

 

Sıra N Texnikanın adı
1 Kotan
2 Traktor
3 taxılsəpən
4 Qoşqu
5 Mala
6 Çiləyici və tozlayıcı
7 Çiyidsəpən
8 kultivator
9 Kombayn taxılyığan
10 Otbiçən
11 Su çəni
12 Yükləyici
13 Yük yedək qoşqusu
14 Kombayn pambıqyığan
15 Yanacaq daşıyan
16 Kanalaçan
17 Çöp doğrayan
18 Toxumsəpən
19 Yemqarışdıran
20 Xamaçəkən maşın
21 Kartofbasdıran
22 Taxıl-toxum təmizləyən
23 Suvarma texnikası
24 Qarğıdalısəpən
25 Qarğıdalı xeyderi
26 Çuğundur çıxaran
27 Yumşaldıcı
28 Yemxırdalayan
29 Qoyunqırxma aqreqatı
30 Yemqıran
31 Ot dırmığı
32 Otbiçən-xırdalayıcı
33 Qaysaq dağıdan
34 Gübrəsəpən
35 Günəbaxan xeyderi
36 Kombayn
37 Buğda başlığı kombayn üçün
38 Toxumdərmanlayan
39 Qaynaq aparatı
40 Qozu qərzəkdən təmizləyən
41 Ekskavator
42 Çəltikəkən
43 Generator
44 Dəni qıçadan ayıran qurğu
45 Saman doğrayan
46 Kartofçıxaran
47 Kombayn çəltikyığan
48 Frez bağarası
49 Bağçılıqda istifadə olunan arabacıq
50 Yempaylayan
51 Özüyeriyən şassi
52 Platforma
53 Qarğıdalı kultivatoru
54 Çalaqazan
55 Çəltik ştili əkən
56 Səpinqabağı hamarlayıcı
57 Yükqaldırıcı
58 Xamaçəkən
59 Sarımsaq qazıb çıxaran
60 Qarğıdalı başlığı kombayn üçün
61 Xeyder
62 Südsağma aparatı
63 Yarpaqbiçən
64 Sarımsağı dişlərə ayıran
65 Sarımsaqəkən
66 Ot, küləş presləyən
67 Tütün ştili basdıran
68 Daş xırdalayan
69 Peyin səpən
70 Su nasosu
71 Çəltiktəmizləyən
72 Ot,pencər doğrama maşın
73 Çuğundur yükləyən