İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər
1  2012-2020 İstehsal olunmuş süfrə üzümünün saxlanılması üçün xüsusi kameraların (anbarların) tikintisinin dəstəklənməsi
2  2012-2020 Üzümçülük təsərrüfatları üçün dəmir-beton və ya digər materiallardan dayaqlar, tara və müxtəlif növ köməkçi materiallar istehsalının dəstəklənməsi 
İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər
1 2014-2018 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanması və emalı sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi
2 2014-2018 Baytar-sanitar, texniki nəzarət, sort-sınaq, fitosanitar, toxumçuluq, tingçilik və damazlıq işlərinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi
3 2014-2018 Fermerlərin idarəetmə vərdişlərinin və biliklərinin artırılması məqsədilə təlimlərin, təcrübələrin yayımının və elmi tədqiqatlarının həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi
4 2014-2018 Heyvandarlıq, zeytunçuluq, zəfərançılıq, üzümçülük və istixana şəratində tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
5 2014-2018 Kənd təsərrüfatı (o cümlədən, cins heyvandarlıq, quşçuluq və arıçılıq) məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
6 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, ətlik istiqamətli quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, tərəvəzçilik və meyvəçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
7 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, ətlik istiqamətli quşçuluq, pambıqçılıq, tərəvəzçilik, toxumçuluq, bağçılıq (nar, xırnik və s.) və digər bitkiçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
8 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), pambıqçılıq, çəltikçilik, bağçılıq, toxumçuluq və istixana şəraitində tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
9 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük və pambıqçılığın inkişafının dəstəklənməsi
10 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, toxumçuluq, bağçılıq (nar, xırnik, gavalı və s.) və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
11 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, ətlik istiqamətli quşçuluq, toxumçuluq, bağçılıq, iri taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük və digər bitkiçilik məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
12 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, meyvəçilik, istixana şəraitində tərəvəzçilik və intensiv üzümçülük sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
13 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), toxumçuluq, tərəvəzçilik və bağçılıq (nar, üzüm) sahələrinin inkşafının dəstəklənməsi
14 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, tingçilik, meyvəçilik, iri taxılçılıq və üzümçülük sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
15 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, üzümçüluk, kartofçuluq, meyvəçilik və şərabçılığın inkişafının dəstəklənməsi
16 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, kartofçuluq, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
17 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik və istixana şəratində tərəvəzçilik məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
18 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, meyvəçilik, kartofçuluq və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
19 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, arıçılıq, taxılçılıq, kartofçuluq, üzümçülük, tingçilik, toxumçuluq və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
20 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, arıçılıq, taxılçılıq, meyvəçilik (bağçılıq), üzümçülük, toxumçuluq və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
21 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına (o cümlədən, ət və süd emalı), toxumçuluq, tingçilik, meyvəçilik, kartofçuluq və üzümçülük məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
22 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq, üzümçülük və istixana şəraitində tərəvəzçilik məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi
23 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, kartofçuluq (o cümlədən, kartof toxumçuluğu), üzümçülük, tingçilik və digər kənd təsrrüfatı məhsulllarının (xüsusilə çiyələk) istehsalı və emalının dəstəklənməsi
24 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, meyvəçilik (xüsusilə qərzəkli meyvəçilik), baramaçılıq, tərəvəzçilik, bostançılıq və digər bitkiçilik (xüsusilə qarğıdalı) sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
25 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük və digər bitkiçilik (xüsusilə qarğıdalı) məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
26 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, ipəkçilik, iri taxılçılıq, üzümçülük və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər
1  2013-2020 Kənd təsərrüfatı kreditləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi
2   2013-2020 Aqroemal müəssisələrinin istehsal gücünün artırılması
3   2013-2020 Meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi
4   2013-2020 Genetik ehtiyatların və bioloji müxtəlifliyin qorunması
5   2013-2020 Tingiçilik, toxumçuluq, damazlıq, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması
6   2013-2020 Mövsümi qiymətlərin tənzimlənməsi
7   2013-2020 Baytarlıq və fitosanitar sahədə beynəlxalq təşkilatlarla işin təkmilləşdirilməsi
8   2013-2020 Torpaqların eroziyaya uğramasının, suvarılan əkin sahələrinin şoranlaşmasının qarşısının alınması və münbitliyinin artırılması istiqamətində tədbirlərin gücləndirilməsi
İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər İcra vəziyyəti
1   Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişaf etdirilməsi üçün kənd investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi tədbirlərinin davam etdirilməsi  
2   Heyvandarlığın intensiv inkişaf etdirilməsi mexanizminin dəstəklənməsi   
3   Heyvandarlıqda məhsul istehsalının intensiv artımında mühüm rol oynayan yem bitkilərindən: soya, sorqo, qarğıdalı, günəbaxan, yem çuğunduru və raps əkinlərinin genişləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi, silos və senaj basdırılması təşəbbüslərinin dəstəklənməsi  
4   Dağ və dağətəyi bölgələrdə ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsi.  
5   Quşçuluğun daha da inkişaf etdirilməsi, mövcud olan quşçuluq obyektlərinin tam gücündə işləməsi üçün əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi  
6   İri südçülük-maldarlıq komplekslərinin yaradılmasının dəstəklənməsi  
7   Kənd təsərrüfatı heyvanları və ev quşları arasında epizootiya əleyhinə mübarizə və  müalicə-profilaktika tədbirlərinin gücləndirilməsi  
8   Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlara kreditlərin verilməsi mexanizminin sadələşdirilməsi  
9   Aqro-emal müəssisələrinin mövcud gücünün artırılması, respublikanın heyvandarlıq rayonlarında ət və süd emalı müəssisələrinin, iri tərəvəzçilik və meyvəçilik rayonlarında isə konserv zavodlarının  fəaliyyət göstərməsi üçün təşəbbüslərin dəstəklənməsi  
10   Pambıqçılığın, üzümçülüyün və ipəkçiliyin (baramaçılığın) intensiv inkişaf etdirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi  
11   Özəl toxumçuluq, damazlıq və baytarlıq xidməti şəbəkələrinin genişləndirilməsi.  
12   Yüksək məhsul verən və istehsalın intensiv inkişaf etdirilməsini təmin edən bitki sortlarının və heyvan cinslərinin sınaqdan keçirilməsi və istehsalata tətbiq edilməsi  
İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər İcra vəziyyəti
1   Tərəvəz yetişdirilən istixana sisteminin genişləndirilməsinin  dəstəklənməsi  
2   Meyvə bağlarının bərpası və yenilərinin salınması, meyvə ixracının təşviq edilməsi  
3   Üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi, süfrə sortlarının istehsalının artırılması  
4   Şəkər çuğundurunun istehsalının genişləndirilməsinin dəstəklənməsi  
5   Ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi  
6   Bakı ətrafı kəndlər və qəsəbələrdə südçülüklə yanaşı, intensiv özəl ətlik təsərrüfatların yaradılmasının dəstəklənməsi  
7   Müasir tələblərə cavab verən rəqabətqabiliyyətli quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi  
8   Ət, süd və digər ərzaq məhsulları istehsal edən müəssisələrin modernləşdirilməsinin və bu sahədə yeni müəssisələrin yaradılmasının dəstəklənməsi  
9   Yem bitkilərinin, xüsusilə yonca, qarğıdalı, yem çuğunduru, arpa və digər əkin sahələrinin genişləndirilməsi  
10   Göl balıqçılığının inkişaf etdirilməsi  
11   Arıçılığın inkişaf etdirilməsi  
12   Suvarma və kollektor drenaj şəbəkəsinin bərpası, yenidən qurulması və tikintisi  
13   Özəl baytarlıq xidmətinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş  tədbirlərin həyata keçirilməsi  
14   Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun, Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin və digər təşkilatların vəsaitləri hesabına  sahibkarlara, o cümlədən kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarına güzəştli kreditlərin verilməsi siyasətinin davam etdirilməsi.  
İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər İcra vəziyyəti
1   Regionlarda kənd təsərrüfatı məhsularının istehsalı və satışı sahəsində kooperasiyanın inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi  
2   Toxumçuluq, tingçilik və damazxlıq təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi, onların maddi-texniki bazasının mohkəmləndirilməsi sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi  
İcra müddəti Milli Fəaliyyət Planı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər İcra vəziyyəti
1   Dövlət Agentliyinin baş direktoru və onun müavinləri tərəfindən vətəndaşların birbaşa qəbulunun təmin edilməsi.  
2   Ərizə və şikayətlərin elektron qaydada qəbulu və rəsmi cavablandırılması işinin təkmilləşdirilməsi.  
3   Etik davranış məsələləri üzrə illik hesabatların hazırlanması (hesabatlarda aparılmış maarifləndirmə işləri, etik davranış qaydalarının pozulması halları və tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri göstərilməklə), Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın təqdim edilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması  
4   Dövlət qulluğuna qəbulun müsabiqə və şəfaflıq əsasında həyata keçirilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi.  
5   Dövlət orqanlarına ictimai etimadın artırılması məqsədi ilə onların fəaliyyəti ilə bağlı təbliğat işinin təşkili.  
6   Dövlət satınalmalarının təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması  
İcra müddəti Milli Fəaliyyət Planı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər İcra vəziyyəti
 1   Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi, İnformasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydalarının qəbul edilməsi və bu barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması  
 2   Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları mütəmadi yenilənmiş əsaslarla internet səhifələrində yerləşdirilməsi  
 3   Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr tərtib etməsi və internet səhifələrində açıqlanması