FAYDALI MƏLUMATLAR

Aqrar sahədə güzəşt tətbiq edilən texnikaların siyahısı

Kənd təsərrüfatı texnikasının təyinatı
Texnika və texnoloji avadanlıqlar
1
 
Traktor və ekskavator (təkərli və tırtıllı) [1]
1.1. Ümumi təyinatlı kənd təsərrüfatı traktoru
1.2. Xüsusi təyinatlı kənd təsərrüfatı traktoru
1.3. Universal becərmə traktorları
1.4. Minitraktor
1.5. Yükləyici ekskavator 
2
Torpaq hazırlama və becərmə texnikası
2.1. Kotan
2.2. Riper
2.3. Kultivator
2.4. Mala
2.5. Daştəmizləyən və ya daşxırdalayan
2.6. Çalaqazan
2.7. Bitki qalıqlarını xırdalayan
2.8. Kanalaçanlar və suvarma şırımı açan
2.9. Tirədüzəldən
2.10. Çoxillik meyvə, giləmeyvə və çay bitkilərinin çətirinin yaş və quru budanmasında istifadə edilən texnika
3
Səpin və əkin texnikası
3.1. Toxumsəpən
3.2. Kombinəedilmiş toxumsəpən aqreqat
3.3. Şitiləkən
3.4. Kartofəkən
3.5. Meyvə tingi əkən maşın və qoşqu
3.6. Şitil hazırlayan konveyer
4
 Biçin və yığım texnikası, maşın və qoşquları
4.1. Dənli bitkiləri biçən kombayn və xeder, kombayna qoşulan samandoğrayan 
4.2. Pambıqyığan kombayn, maşın və qoşqu
4.3. Şəkərçuğunduru yığan kombayn, maşın və qoşqu
4.4. Kartofyığan kombayn, maşın və qoşqu
4.5. Tərəvəzyığan kombayn, maşın və qoşqular (məhsul yığımı üçün hündürlüyü 5 metrdən artıq olmayan platforma) 
4.6. Bağçılıqda istifadə olunan kombayn və yığım maşını (platforma)
4.7. Bitkilərin yerüstü kütləsinin biçilməsində və yığılmasında istifadə edilən texnika
4.8. Traktor qoşqusu (yedək)
4.9. Xüsusi təyinatlı qoşqu (heyvandaşıyan, dərman və gübrə daşıyan, rulon pres daşıyan, kənd təsərrüfatı təyinatlı çənlər, o cümlədən tutumu 5 tondan artıq olmayan yanacaq çənləri) 
5
Gübrəsəpən və hazırlayan maşın, avadanlıq və qoşqular
5.1. Bərk mineral və üzvi gübrəsəpən
5.2. Maye mineral və üzvi gübrəsəpən
5.3. Üzvi gübrə və biogübrə hazırlayan maşın və avadanlıq 
6
Bitki mühafizəsi maşın və avadanlığı
6.1. Çiləyici
6.2. Tozlayıcı
6.3. Bitkilərin iqlim təsirlərindən mühafizəsi üçün istifadə olunan texnoloji avadanlıq 
7
Suvarma sistemləri dəsti və suvarma avadanlığı [8]
7.1. Pivot tipli suvarma sistemi
7.2. Damcılı və yağış yağdırma tipli suvarma sistemi
7.3. Barabanlı (tamburlu) suvarma sistemi
7.4. Suvarmada istifadə olunan dizel mühərrikli səyyar su nasosları 
8
İlkin emal avadanlığı
8.1. Taxılyükləyən
8.2. Toxumqurudan 
8.3. Qərzəkli meyvə təmizləyən maşın
8.4. Məhsulun və toxumun təmizlənməsi, çeşidlənməsi və kalibrlənməsi üçün maşın 
8.5. Meyvə, tütün, çay və digər kənd təsərrüfatı məhsullarını qurudan maşın, avadanlıq və qurğular
9
Heyvandarlıqda və quşçuluqda istifadə olunan texnika, maşın, avadanlıq, aqreqat və qurğular
9.1. Süd sağım avadanlıq və aqreqatları
9.2. Qırxım aqreqatları
9.3. Üzvi gübrə separatorları
9.4. Fermanı üzvi tullantılardan təmizləyən avadanlıq
9.5. Qaşıma fırçası
9.6. İribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanların saxlanması üçün qurğu və avadanlıq 
9.7. Quş qəfəsləri
9.8. İnkubator dəstləri
10
Yem istehsalında, tədarükündə və yemləmədə istifadə olunan maşın, avadanlıq və texnika
10.1. Otbiçən kombayn və maşın
10.2. Senaj və silos hazırlanmasında istifadə olunan kombayn və qoşqu
10.3. Dırmıq
10.4. Yığıb-presbağlayan və presi polietilen örtüyə bükən maşın
10.5. Yükləyici
10.6. Otçevirən, yandırmıqlı və samanqarışdıran texnika
10.7. Asılan, qoşulan və özüyeriyən tipli xırdalayıcı, qarışdırıcı və paylayıcı
10.8. Yem istehsal edən texnoloji avadanlıq dəsti 
10.9. Yaşıl yem yetişdirən texnoloji avadanlıq 
11
 
İnnovativ texnika və texnoloji avadanlıq
11.1. Kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş dronlar, robot texnikası və ağıllı idarəetmə üzrə texnoloji avadanlıq
11.2. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin layihələrində istifadə olunan kənd təsərrüfatı təyinatlı innovativ texnika və texnoloji avadanlıqlar
12. [15]
Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması üçün istifadə olunan avadanlıq
12.1. Həcmi 7000 kubmetrdən artıq olmayan meyvə-tərəvəz üçün soyuducu anbar dəstləri
12.2. Həcmi 6000 kubmetrdən artıq olmayan kartof üçün soyuducu anbar dəstləri
12.3. Soyuducu anbar təyinatlı texnoloji avadanlıqlar 
12.4. Həcmi 3000 kubmetrdən artıq olmayan heyvandarlıq məhsullarının saxlanması üçün avadanlıq və soyuducular 
12.5. Həcmi 5 tondan artıq olmayan süd çəni 
 
13.
Toxumun emalında istifadə olunan maşın və avadanlıq
13.1.Toxumun təmizlənməsi, çeşidlənməsi və kalibrlənməsi üçün maşın və avadanlıq
13.2. Toxumun qurudulması üçün maşın və avadanlıq
13.3. Toxumun dərmanlanması, astarlanması və qablaşdırılması üçün maşın və avadanlıq 
                          
https://e-qanun.az/framework/42153